acheter viagra
Нэвтрэх

Нэвтрэх

Подробнее на сайте: https://yetimedicine.ru https://natural-cure.ruhttps://enjoymedicine.ruhttps://bravemedicine.ru https://focmedicine.ru https://medicineway.ruhttps://chinese-medicine.ru https://whitemedicine.ru https://washealth.ru
https://safemedicine.ruhttps://indianmedicine.ru
https://dearmedicine.ruhttps://keepmedicine.ruhttps://medicinego.ru
Go to top of pagehttps://rankmedicine.ru

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь Усны тухай хуулийн 4 дүгээр бүлгийн 28 дах заалтын дагуу ус ашиглах хүсэлт гаргахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 1. Албан ёсны хүсэлт
 2. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан
 4. Үйлдвэрийн хүчин чадал техник эдийн засгийн үзүүлэлт
 5. Өнгөрсөн оны ус ашиглалтын болон үйл ажиллагааны товч тайлан
 6. Тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 7. Ашиглах усны эх үүсвэр түүний байршлыг харуулсан зураг
 8. Усны нөөц, чанарын үнэлгээ
 9. Усны эх үүсвэрт суурилуулсан тоолуурын талаарх мэдээлэл
 10. Усны барилга, байгууламжийн зураг, төсөл
 11. Усны мэдээллийн санд холбогдох мэдээллийг хүлээлгэн өгөх /электрон болон цаасан хэлбэрээр/

Хуулийн холбогдох заалт, холбогдон гарсан тушаалыг дараах холбоосоос татаж үзнэ үү.

Усны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны Дугаар А-157 тушаал

Веб холбоос